PDA

View Full Version : NY JFK/EWR MOV: 4-29-08flyguy1
2008-05-01, 09:22 PM
Seen on 4-29:
JFK:
TK 2- A330- TC-JNC
DL 132- 767- N172DZ
MQ 731- ERJ- N844AE
B6 8- A320- N516JB
DL 149- 737- N3738B
CO 709- 737- N14629
NW 896- DC9- N760NW
AZ 609- 777- I-DISU
AR 1301- A340- LV-BIT
LY 2- 747- 4X-ELB
B6 612- E190- N274JB
B6 72- E190- N290JB
LH 401- 747- D-ABVL
DL 30- 767- N175DZ
OA 412- A340- SX-DFA
DL 127- 737- N3744F
MQ 618- ERJ- N728AE
AA 257- 757- N650AA
JM 12- A340- 6Y-JMF
OK 51- A310- OK-WAB
DL 193- 767- N171DN
AA 269- 757- N663AM
DL 72- 767- N663AM
DL 31- 757- N6712B
AF 23- A330- F-GZCM
DL 107- 737- N3748Y
DL 151- 737- N3745B
AA 133- 767- N321AA
AA 181- 767- N324AA
DL 623- 757- N703TW
DL 148- 767- N177DZ
DL 161- 757- N6706Q
DL 118- 767- N196DN
MQ 668- ERJ- N735TS
VX 313- A320- N635VA
DL 134- 767- N189DN
AA 236- 767- N373AA
MQ 451- ERJ- N668HH
AA 1217- MD80- N9402W
MQ 763- ERJ- N710TB
MQ 770- ERJ- N717AE
MX 3- A318- XA-UBY
LX A330- HB-IQH
UA 839L- 757- N517UA
AA 177- 767- N336AA
EI 104- A330- EI-JFK
NW 399- A320- N361NW
LH 411- A330- D-AIKJ
DL 82- 767- N16065
DL 94- 767- N198DN
DL 5- 757- N718TW
LT 3551- A330- D-AERQ
B6 38- E190- N206JB
KL 642- 777- PH-BVA
OS 88- 767- OE-LAY
DL 133- 737- N3758Y
AA 44- 767- N345AN
AA 172- 767- N381AN
AM 403- 737- EI-DRA
AA 1444- 757- N607AM
AA 64- 767- N363AA
VS 4- A340- G-VFIT
DL 617- 737- N3747D
AY 6- MD11- OH-LGA
VX 1234- A319- N526VA
AA 104- 777- N770AN
MS 986- 777- SU-GBR
DL 635- 737- N3742C
AZ 78C- 777- EI-DBM
VV 132- 767- CS-TLO
DL 150- 767- N193DN
DL 73- 737- N3769L
AA 152- 767- N373AA
LO 7- 767- SP-LPC
EI 11C- A330- EI-EWR
CA 982- 747- B-2443
DL 78- 767- N191DN
BA 174- 747- G-BNLO
LY 3566- 747- 4X-ELC
DL 641- 737- N37700
DL 99- MD80- N984DL
AF 7- 777- F-GSQC
AA 21- 767- N320AA
DL 160- 767- N1605
QF 108- 747- VH-OEE
LX 23- A330- HB-IQG
B6 629- E190- NJB
DL 98- 767- N183DN
VS 46- 747- G-VFAB
BA 176- 747- G-BYGA
AI 112- 777- VT-ALK
DL 126- 767- N173DZ
DL 112- 767- N195DN
AT 201- 767- CN-ROG
BA 116- 747- G-CIVG
DL 1581- 737- N3731T
9W 229- 777- VT-JEA
B6 1016- E190- N266JB
SU 316- 767- VP-BAV
UA 33- 757- N560UA
AA 124- 767- N357AA
DL 136- 767- N1602
DL 611- 737- N3746H
SQ 25- 747- 9V-SPH
DL 80- 767- N197DN
DL 16- 777- N702DN
AI 140- 777- VT-ALC
DL 86- 767- N1613B
UA 9- 757- N505UA
AF 11- 747- F-GITE
BA 48K- 747- G-CIVO
B6 919- E190- N203JB
EI 108- A330- EI-ORD
AA 951- 777- N755AN
LH 405- 747- D-ABTD
AA 132- 777- N752AN
KL 644- 747- PH-BFU
FX 1231- MD10- N571FE
K4 207- 747- N747CK
KU 102- A340- 9K-AND
DL 154- 757- N713TW
AA 955- 767- N378AN
DL 102- 757- N711ZX
DL 121- 767- N175DN
AF 9- 777- F-GSPJ
UP 1111- A300- N154UP
EK 202- 777- A6-ECE

EWR:
SK 904- A330- OY-KBN
AI 144D- 747- VT-ESM
Greg