PDA

View Full Version : NY JFK MOV: 1-16-08flyguy1
2008-01-17, 11:58 PM
Seen on 1-16:
JFK:
AA 619- A300- N41063
LH 401- A340- D-AIFB
B6 72- E190- N231JB
NW 1063- A319- N322NB
B6 141- E190- N203JB
DL 151- 737- N3765
VX 230- A320- N628VA
DL 85- 757- N6708D
DL 9585- 737- N375DA
VX 313- A320- N622VA
DL 31- 757- N6711M
B6 21- A320- N568JB
DL 166- 767- N1603
B6 357- A320- N583JB
B6 153- A320- N553JB
OA 412- A340- SX-DFC
DL 421- 757- N693DL
AA 181- 767- N328AA
BA 113- 747- G-BNLH
AA 168- 777- N785AN
AF 23- 777- F-GSPC
B6 39- A320- N523JB
AM 403- 737- XA-ZAM
DL 433- 737- N376DA
AA 1881- A300- N7076A
DL 82- MD80- N913DL
AA 375- MD80- N961TW
DL 88- 767- N174DZ
DL 132- 767- N178DZ
DL 249- 737- N390DA
AA 1444- 757- N696AN
SU 316- 767- VP-BWQ
CV 770- 747- LX-FCV
LX 1Q- A330- HB-IQI
BA 48K- 747- G-BNLK
DL 154- 767- N197DN
SQ 25- 747- 9V-SPP
AF 11- A330- F-GZCH
AZ 611- 767- EI-CRM
AI 140- 777- VT-ALD
AA 132- 777- N787AL
KU 118- 777- 9K-AOA
DL 16- 777- N864DA
VS 10- A340- G-VHOL
KL 644- 777- PH-BQP
AA 955- 767- N399AN
CX 889- 747- B-HKD
EK 202- 777- A6-ECD
Greg